Doel van de stichting, het beheren en exploiteren van het cultuur gebouw aan de Terborgseweg 30, zodat deze na de verbouw en renovatie, een brede maatschappelijke functie ten behoeve van de plaatselijke bevolking zal kunnen vervullen.

 

Bestuur

Leo Roeterink                   Voorzitter                            Tel.  0654203352

Henny Sins                        Secretaris                           Tel.  0651600111

Peter Vinkenvleugel        Budgethouder                    Tel.  0643563224

Leo Roes                            Onderhoud                         Tel.  0610299770

 

 

 

Het ontstaan van de stichting cultuurkerk de toekomst.

 

Op 19 januari 1857 is de parochie HH.Petrus en Paulus ontstaan als zelfstandige Parochie. In 2000 is er een samenwerkingsverband aangegaan met de naburige Parochies onder de naam "Parochieverband IJsselgrens". In 2010 is aan de zelfstandigheid van de Parochie een eind gekomen en is deze opgegaan in de "De Verrijzenisparochie" welke op 1 januari 2017 wederom is samengevoegd in de nieuw gevormde Parochie "Maria Laetitia"

Door het teruglopend aantal parochianen en het afnemende kerkbezoek heeft het toenmalig parochiebestuur besloten de HH.Petrus en Paulus kerk aan de goddelijke eredienst te onttrekken. Op 14 juni 2015 is er laatste reguliere viering geweest.

Toen de sluiting van het kerkgebouw een feit was heeft de locatieraad gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw voor de lokale gemeenschap te behouden.

De ondergrond van de kerk met pastorie is in 1857 geschonken door de Fürst von Salm Salm, onder de bepaling dat deze, "om niet" weer teruggaat, zodra de kerkelijke bestemming vervalt. Nadat we de Fürst geïnformeerd hebben over de ontwikkelingen is deze bereid om afstand te doen van deze bepaling, mits bij een eventuele verkoop van de opstallen de opbrengst ten goede komt aan de lokale (kerk) gemeenschap van Breedenbroek. Nu er de zekerheid is dat we de gelden, welke vrij komen uit de verkoop van de pastorie met ondergrond kunnen gebruiken voor de verbouw/renovatie van het kerkgebouw en deze daarna in kunnen zetten voor de plaatselijke gemeenschap, heeft de locatieraad besloten om een stichting op te richten welke als doel heeft het beheren en exploiteren van het gebouw zoals hierboven omschreven.

 

 

4766 Stichting Cultuurkerk De Toekomst 2023
Word – 81,0 KB 75 downloads

Balans 2024

Stichting Cultuurkerk de Toekomst Breedenbroek.

Ondernemingsplan

Inhoudsopgave.

Inleiding.

Algemene bedrijfsgegevens.

Doelstelling.

Stichtingskapitaal.

Onderhoudstoestand.

Activiteiten en diensten.

Financiën en prognoses.

Vrijwilligers  en bestuur.

 

Inleiding

Het Bisdom Utrecht is al een aantal jaren bezig met een reorganisatie. Dit houdt onder meer in dat parochies worden samengevoegd en overtollig geworden onroerend goed waar mogelijk wordt afgestoten. Deze ontwikkeling is terug te zien in onze directe omgeving; de Achterhoek. Dit heeft geleid tot het samenvoegen van de H.H. Petrus en Paulus kerk te Breedenbroek met de parochies van Azewijn, Megchelen, Dinxperlo, Gendringen, Netterden, Silvolde, Ulft, Varsselder en Varsseveld in de Verrijzenisparochie op I januari 2010. Een verdere samenvoeging met de Laurentiusparochie (Doetinchem, Etten, Terborg en Gaanderen) is gepland voor 2017 en afgerond in de naam Maria Laetitia parochie.

De Maria Laetitia parochie wil als gevolg hiervan de katholieke kerk en de bijbehorende pastorie in Breedenbroek afstoten. De Stichting Cultuurkerk de Toekomst van de H.H. Petrus en Paulus kerk te Breedenbroek heeft de intentie uitgesproken deze kerk en de pastorie in eigendom te nemen en te beheren. In dit bedrijfsplan wordt het doel, de ambitie en de financiering van de stichting uiteengezet.

Algemene bedrijfsgegevens

Algemeen

Naam

Stichting Cultuurkerk de Toekomst.

Inschrijving KvK, 81215355.

BTW nr.n.v.t.

Adres

Terborgseweg 30 7084AJ Breedenbroek

Telefoon en E-mail

0315-651284

cultuurkerkdetoekomst@gmail.com

Bankrekening:  Rabo,  NL98 RABO 0369934660

ANBI. Algemene nut beogende instelling

ANBI Status 861993020

Bestuur.

Voorzitter

L. Roeterink

Secretaris

H. Sins

Budgethouder.

P. Vinkenvleugel

Onderhoud.

L. Roes

 

 

Overige.

Herdenkings monument bevrijding 1945            

Doelstelling

De stichting heeft als doel het kerkgebouw als cultureel erfgoed in stand te houden en dienstbaar te stellen aan de bevolking van het dorp Breedenbroek en omstreken. Het biedt bovendien ruimte aan de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap van Breedenbroek voor het houden van parochiële en niet parochiële vieringen en overige geloofsuitingen.

Stichtingskapitaal

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

Hetgeen stichting bij wijze van subsidie, erfstelling, legaat of schenking op enige andere wijze verkrijgt

De inkomsten uit het vermogen van de stichting

Onderhoudstoestand

Hoewel het gebouw op een aantal fronten onderhoud behoeft wordt het overgenomen in de toestand waarin het nu verkeerd. Dit betekent dat spaarzaam met de al verworven en de nog te verwerven inkomsten omgegaan moet worden. Een schema voor planmatig onderhoud zal worden opgesteld.

Activiteiten en diensten

Verder willen wij ruimte bieden voor de vieringen van de (geloof) gemeenschap met een   kerkelijk en niet kerkelijk karakter. Dit zijn de periodieke gebedsvieringen en de aan Breedenbroek gebonden parochiële vieringen als kermis. Ook bieden wij ruimte aan voor huwelijks- en jubileumvieringen en uitvaarten.

Naast deze traditioneel kerkelijke activiteiten willen wij activiteiten ontplooien en ruimte bieden voor:

Tentoonstellingen, congressen en het bieden van een podium voor verenigingen (toneel, muziek enz.,)  oefenruimte (kerk)koor harmonie, het geven van een extra dimensie voor de plaatselijke horeca  samenwerking met ondernemers

Gaandeweg zullen we verdere activiteiten ontplooien voor het genereren van inkomsten.

Personeel.

De Stichting heeft geen eigen personeel. Voor het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en park wordt gebruik gemaakt van een enthousiaste en actieve groep van vrijwilligers. Door het weer in "eigen" hand krijgen van het gebouw, de ontwikkeling en het aanbieden van voornoemde activiteiten verwachten wij uitbreiding van het aantal vrijwilligers die samen met het bestuur zorg willen dragen voor onderhoud van het gebouw.

Het beloningsbeleid.

Er worden geen beloningen verstrekt aan de bestuurders en vrijwilligers.

Financiën en prognoses.

Tarieven

De bestaande tarieven, voor de primaire dienstverlening, blijven, in ieder geval voor 2021, gehandhaafd. Voor nieuwe (niet kerkelijke) dienstverlening worden gepaste tarieven berekend.

Investeringsplan

Het kerkgebouw en het bijbehorende park wordt, met als streefdatum I februari 2021, door de Maria Laetitiaparochie voor een symbolisch bedrag van € 1 overgedragen aan de stichting. De kosten van de notariële overdracht alsook de mogelijke verschuldigde overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de Maria Laetitiaparochie (kosten verkoper).

Het kerkgebouw zal geschikt en vooral flexibel bruikbaar gemaakt moeten worden voor de voorgestane activiteiten en diensten. Hiervoor zal in de loop van 2021 een investeringsplan worden uitgewerkt.

Exploitatie kerkgebouw en park

Uit gegaan wordt van een sluitende exploitatie.

Wij richten ons de eerste jaren vooral op de instandhouding en het huidige gebruik.

De baten bestaan hoofdzakelijk uit bijdragen en giften van de inwoners van Breedenbroek. Verdere inkomsten zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in en rondom het kerkgebouw.

 

Ontvangen van de RABO cooperatiefonds €5000.00

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                         

               

 

Bijdrage inwoners d.m.v. actie zoals collecte of aandelen verkopen,

Jaarlijkse bijdrage, een soort stichtingsbijdrage vergelijkbaar met de kerkbijdrage.

Bijdrage ML parochie: voor het gebruik van de ruimte voor gebedsdiensten.

Gebruik secretariaat door de ML Parochie: voor de administratie van de geloofsgemeenschap.

Op te richten stichting kerk Breedenbroek.

 

     

Een financiële verantwoording.

Jaarrekening over 2022/2022 is in het voorjaar 2023 beschikbaar.

In het document verantwoording, zal een cumulatief overzicht worden opgenomen.

Gedurende de eerste 5 maanden van het nieuwe jaar, zal er een actualisatie plaatsvinden.

balans 2023.pdf

 ONDERHOUD

Het kleine normale onderhoud zoals  uurwerken en klok toren.

Onderhoud bliksemafleiders en kleine klusjes in het gebouw.

Gemeentelijke belastingen: onroerend goed en rioolbelasting en huisvuil.

Overige beheerskosten: printpapier, onderhoud pc, huishoudelijke kosten, representatieve kosten.

 

Privacy beleid voor Stichting Cultuurkerk de Toekomst.

Ingangsdatum: december 2020

 

Actueel Privacy beleid voor Stichting Cultuurkerk de Toekomst

Dit Privacy beleid is van toepassing op uw gebruik van diensten afgenomen van Stichting Cultuurkerk de Toekomst . 

U accepteert dit Privacy beleid en gaat ermee akkoord als u een dienst  gebruikt. Door dit Privacy beleid te accepteren en ermee akkoord te gaan, gaat u expliciet akkoord met de manier waarop  Stichting Cultuurkerk de Toekomst uw persoonlijke gegevens gebruikt zoals beschreven in dit Privacy beleid.

1. Overzicht

Teneinde gebruik te kunnen maken van de  diensten Stichting Cultuurkerk de Toekomst  en het risico op fraude te minimaliseren, moet de Stichting Cultuurkerk de Toekomst het gegevenscontrolemechanisme, u verzoeken gegevens te verstrekken over uzelf. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van het Privacy beleid stemt u uitdrukkelijk ermee in dat uw gegevens door ons worden verwerkt op de manier die in het Privacy beleid wordt uiteengezet. In dit Privacy beleid wordt beschreven welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.  Stichting Cultuurkerk de Toekomst neemt de verwerking van uw gegevens uiterst serieus en gebruikt deze gegevens uitsluitend conform de voorwaarden van dit Privacy beleid. Voor het doel van dit Privacy beleid geldt het volgende: de “informatie” (ook wel “gegevens”) betekent vertrouwelijke en/of op de persoon terug te voeren informatie of andere informatie met betrekking tot gebruikers van diensten Stichting Cultuurkerk de Toekomst .

We verkopen of verhuren uw gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw nadrukkelijke toestemming. Teneinde Stichting Cultuurkerk de Toekomst diensten te bieden aan onze gebruikers, de kwaliteit van de Stichting Cultuurkerk de Toekomst diensten regelmatig te verbeteren en de belangen van onze gebruikers te beschermen, delen we sommige gegevens van u met vrijwilligers, zoals gedetailleerder wordt beschreven in sectie 3, 5 en 6 van dit Privacy beleid. Het is belangrijk dat u dit Privacy beleid doorleest omdat het van toepassing is op alle Stichting Cultuurkerk de Toekomst diensten.

Dit Privacy beleid geldt voor het gebruik van alle Stichting Cultuurkerk de Toekomst diensten.

Kennisgeving van wijzigingen: dit Privacy beleid kan in de loop van de tijd worden gewijzigd als er nieuwe functies worden toegevoegd aan Stichting Cultuurkerk de Toekomst diensten of als het beleid wordt gewijzigd op verzoek van klanten. We kunnen dit Privacy beleid op elk moment wijzigen door een herziene versie van het beleid te publiceren op onze website. Tenzij er juridische redenen zijn om anders te werk te gaan, stellen we u via de site op de hoogte van een dergelijke wijziging. 

Kijk regelmatig op de pagina van de Stichting Cultuurkerk de Toekomst-website voor de meest recente versie van ons Privacy beleid. www.cultuurkerkdetoekomst.nl

Een speciale opmerking over kinderen: kinderen mogen de Stichting Cultuurkerk de Toekomst-diensten niet gebruiken, zonder toestemming van de ouders. 

We verzoeken minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) via de ouders persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken om gebruik te kunnen maken van de Stichting Cultuurkerk de Toekomst -diensten.

2. Gegevens die door Stichting Cultuurkerk de Toekomst worden verzameld

Vereiste gegevens: als u de Sticht communiceert in het kader van informatie of voor andere doeleinden (bijvoorbeeld via e-mails,  telefoongesprekken etc.), bewaren we deze informatie.

3. Hoe we de door ons verzamelde informatie gebruiken

Intern gebruik: we verzamelen, verwerken en bewaren uw gegevens. Ons primaire doel bij het verzamelen van uw gegevens is om u van een veilige, soepele, efficiënte en op maat gemaakte service te voorzien. U gaat ermee akkoord dat we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om:

  • de Stichting Cultuurkerk de Toekomst-diensten te leveren;
  • uw identiteit te controleren,
  • risico's te beheren of fraude of andere mogelijke verboden activiteiten te voorkomen en/of op te lossen klantenservice te bieden;
  • de Stichting Cultuurkerk de Toekomst-diensten te verbeteren door u gebruik op maat te bieden;
  • de prestaties van de Stichting Cultuurkerk de Toekomst-diensten te meten en de inhoud en vormgeving te verbeteren

 

Ons contact de Stichting Cultuurkerk de Toekomst-klanten:  we communiceren  per e-mail met onze gebruikers om gewenste diensten te leveren.  (info@cultuurkerkdetoekomst.nl) 

We communiceren ook telefonisch met onze gebruikers om:

  • Bereikbaar te zijn, voor vragers van diensten te woord te staan, informatie te verschaffen en afspraken te maken. Het in gebruik zijnde telefoonnummer is : 0315-651284
  • klachten van klanten of via de Stichting Cultuurkerk de Toekomst-diensten ingediende klachten op te lossen;
  1. Marketing

We kunnen uw gegevens gebruiken om de Stichting Cultuurkerk de Toekomst -diensten te verbeteren en personaliseren. 

5. Hoe we informatie delen met andere Stichting Cultuurkerk de Toekomst -vrijwilligers

Als u een geregistreerde Stichting Cultuurkerk de Toekomst-gebruiker bent, zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer bekend gemaakt aan andere Stichting Cultuurkerk de Toekomst-vrijwilligers.

6. Informatie delen met derden

 Stichting Cultuurkerk de Toekomst verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming, geeft deze informatie niet in bruikleen en maakt deze informatie uitsluitend bekend in een beperkt aantal situaties en voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacy beleid. 

  1. Uw gebruik van Stichting Cultuurkerk de Toekomst-diensten

We kunnen uw gegevens gebruiken om de Stichting Cultuurkerk de Toekomst-diensten te verbeteren en personaliseren. 

8. Uw gegevens opvragen en wijzigen

U kunt de door u verstrekte persoonsgegevens op elk gewenst moment bekijken en wijzigingen doorvoeren in deze gegevens 

9. Afspraken met vrijwilligers

De vrijwilligers, die worden ingezet bij activiteiten / diensten van de Stichting Cultuurkerk de Toekomst , worden nadrukkelijk gewezen op deze privacy aspecten en zullen conform handelen.

Wij stellen het als Stichting op prijs dat privacy van onze klanten is gewaarborgd.

 

Kadastrale gegevens

Kadastrale gegevens

Gendringen Sectie R nummers 1339

Oppervlakte

2900 m2

 


Adres Stichting Cultuurkerk De Toekomst Terborgseweg 30 7084 AJ Breedenbroek. 0315-651284

K.V.K. Nummer 81215355                Fiscaalnummer 861993020    ANBI Status 861993020

E-mail adres info@cultuurkerkdetoekomst.nl